Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

Kupujúci urobením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy Zenit spol. s r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvorí obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jej nedeliteľnou súčasťou.

Predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode firmy Zenit spol. s r.o..

Tovar je zasielaný na území Českej republike, zásielky mimo ČR sú riešené individuálne.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej iba tovar). Údaje o tovare, ktoré predávajúci získal od výrobcov, sú nezáväznými údajmi. Zenit spol. s r.o. (ďalej iba predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

  • bezporuchový tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
  • vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platných na území ČR
  • vybavené textami v českom jazyku ev. záručnými listami, ak je to u daného druhu tovaru obvyklé

3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho.

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. V prípade, kedy predávajúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky kupujúcim, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom prípade (najmä pri vyššej celkovej cene nákupu) vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky kupujúcim.

Predávajúci je v takom prípade oprávnený žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správy alebo telefonicky. Ak odmietne predávajúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

5. Cena a platenie

Ponukové ceny uvedené na stránkach www.zahradni-skleniky.cz prevádzkované predávajúcim sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien v závislosti na zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a dodávateľov.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti dopravcovi pri dodaní tovaru na dobierku alebo uhradením v hotovosti v mieste plnenia predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z omeškania z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, ak nie je dohodnuté inak.

K cene tovaru sa pripočítava cena dopravy a poprípade poplatok za zaslanie tovaru na dobierku podľa platného cenníka.

Cena dopravy je bežne stanovená na 720,-Kč vrátane DPH na území ČR (platí pre dopravu pre skleníky, dosky a príslušenstvo), ak nie je stanovené inak.

Cena dopravy je bežne stanovená na 300,-Kč vrátane DPH na území ČR (platí pre dopravu pre pareniská, otvárače, police), ak nie je stanovené inak.

Cena doplatku pri platbe na dobierku je stanovená na 50,-Kč, ak nie je stanovené inak

Osobný odber na pobočke Zenit spol. s r.o. - zdarma.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania/autorizácie záväznej objednávky pri podmienke obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade predávajúceho, zaväzuje sa predávajúci vyexpedovať ho alebo odovzdať dopravcovi maximálne 6. pracovný deň po obdržaní/autorizácie objednávky. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak omeškanie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Väčšina položiek z ponuky je na sklade. Niektorí výrobcovia však neoznámia včas výpadok výroby či omeškanie dodávok. Ak ide o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude možné dodať prepravcovi do 5 pracovných dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (odovzdať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom na aktuálnu objednávku - kúpnu zmluvu na jeho účet.

7. Dopravné podmienky

Prepravca, s ktorým Zenit spol. s r.o. spolupracuje, odporúča zásielky vo väčšine prípadov do 48 hodín od prevzatia zásielky. Vo výnimočných prípadoch môže prísť k predĺženiu termínu (dopravná kalamita a pod.). Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, prekontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek porúch bezodkladne oznámiť prepravcovi. Doklad o predaji je priložený v balíku.

7a. Rozvoz

Doprava sa môže uskutočňovať aj pomocou pravidelných rozvozov, ktoré predávajúci zabezpečuje v rámci jeho obchodnej činnosti.

7b. Vlastný odber

Vlastný odber je možné uskutočniť priamo v prevádzke predávajúceho v Prahe 10 - Malešiciach, Tiskařská ulice 8a/620. O termíne vlastného odberu sa dohodnete najlepšie telefonicky.

8. Záruka, reklamácia, vrátenie tovaru

Predávajúci poskytuje zákonnú záruku za akosť a úplnosť dodávky. Ak zistí kupujúci pri dodaní poškodenie obalu zásielky, musí túto skutočnosť oznámiť dopravcovi, zásielku nepreberať a vrátiť ju prostredníctvom dopravcu predávajúcemu. Ak zistí kupujúci po rozbalení zásielky nedostatky, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný si kompletnosť a neporušenosť  skleníka alebo pareniska prekontrolovať ihneď pri prevzatí, prípadné nezrovnalosti riešiť ihneď s vodičom. Konštrukciu skleníka je nutné prekontrolovať najneskôr do 30 dní od prevzatia, na neskoršiu reklamáciu kompletnosti nebude braný ohľad.

Reklamácia musí obsahovať dátum dodania tovaru, číslo objednávky, názov výrobku, reklamované množstvo, popis poruchy a návrh na vybavenie reklamácie. Ak je reklamovaná neúplnosť dodávky skleníka či iného výrobku, musí byť navyše uvedené presné označenie chýbajúcej pozície podľa baliaceho listu (číselné aj slovné). Reklamáciu nie je možné uplatniť telefonicky.

Predávajúci je povinný sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní odo dňa jej obdržania.

Vrátenie tovaru kupujúcim je možné bez udania dôvodu do 30 dní po prevzatí zásielky. Kupujúci môže vrátiť celú zásielku v prípade, že je úplná a nepoškodená. Spoločne s tovarom musí kupujúci predávajúcemu zaslať späť tiež daňový doklad/faktúru, ktorá bude predávajúcim stornovaná. Kupujúci môže vrátiť tiež časť zásielky v lehote 30 dní od prevzatia tovaru. Tovar určený pre vrátenie musí byť v neporušenom a nepoškodenom obale.

 

9. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú na dodanie tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odseku 1 obchodného zákona dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a nasl..

Platné od 1.1.2011

10 dôvodov pre stroje Sodick

Lineárne pohony

Sodick prvýkrát predstavil svoje EDM s lineárnym pohonom v roku 1999.

Pevné meehanitové zliatiny

Klasický materiál pre dlhodobú stabilitu.

High-tech generátory

Energetická efektivita, vysoká rýchlosť a hladký povrch.

Keramické súčasti

High-tech materiály pre high-tech výkon.

Polohovanie pomocou pravítka so sklenenou stupnicou

Jediná "skutočná" technológia polohovania.

Ovládanie založené na Windows

Priemyselný štandard.

Riešenie Q3vic

Svet nie je plochý...

Neustále inovácie

Pretože pokrok sa nezastavuje.

Globálne myslenie - lokálne rokovania

Svetová technológia na Vašom prahu.

Úplná kontrola kvality vo všetkých fázach výroby

Interná kontrola = Istota kvality.